Informatie & downloads

Onze praktijkfolder “welkom in onze praktijk” is te vinden in de bijlage hieronder of in folderrek op de praktijklocatie waar u behandeld wordt.

De volgende folders zijn te vinden in het folderrek van de praktijk:

 • Geriatrie fysiotherapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Hydrotherapie
 • Neurologisch expertische centrum
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Oncofit
 • Zwanger & Fitness
 • Claudicatio Intermittens
 • Ziekte van Parkinson
 • Diabetes Melitus
 • Chronische pijn
 • COPD
 • Klachtenregistratie fysiothrapie
 • Acupunctuur Kwee Siok Lan
 • Podopusturaal Therapeut Wouter Fremery


Openingstijden

Openingstijden van de praktijk Stadhouderlaan

Maandag t/m Donderdag van 7:30 -22:00 uur
Vrijdag 7:30 -18:00
Let op tijdens schoolvakanties kunnen openingstijden anders zijn.

Openingstijden van de praktijk Optisport

Maandag t/m Donderdag van 8:00 -18:00 uur
In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.


Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0297-286093, tijdens de openingsuren van de praktijk.
Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar info@mtcmijdrecht.nl


Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoed is een tarievenlijst beschikbaar in de wachtruimte


Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.


Directe toegang fysiotherapie

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. In de eerste behandeling kunnen zaken naar voren komen, waardoor eerst behandeling of screening door huisarts gewenst is.

Om in aanmerking te komen voor een ‘machtiging langdurige fysiotherapie’ is wel een verwijzing nodig. Uw therapeut zal u hierover informeren.

meer informatie in onderstaande bestand: Naar fysiotherapeut zonder verwijzing?

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Het gesprek en onderzoek samen zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal met u worden besproken.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • ·Eventueel de verwijsbrief
 • ·Geldig identiteitsdocument
 • ·Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.


Afmelden

Indien een afspraak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie


Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (of Keurmerk), daarnaast hebben zij zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen.

De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.


Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.


Wet WGBO

Onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de medisch professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat wij u voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar uw eigen wensen en/of ideeën. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst.


Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.


Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire krijgt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het uitvoeren van stage-opdrachten.

Alleen studenten van de opleiding fysiotherapie mogen zelfstanding een onderzoek of behandeling uitvoeren. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.


Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen en in de oefenzaal gepast binnenschoeisel te gebruiken. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.


Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de praktijkeigenaren (Peter Egbers / Ruud Verbeek). Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte van onze praktijk of ga naar klachtenregelement


Verzekering

Uw behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze vergoeding. Wij hebben geen inzicht in behandelingen die buiten deze praktijk gegeven zijn. Indien u op 1 dag meerdere paramedische behandelingen heeft gehad (manuele- /oefen- / fysiotherapie) zal door de zorgverzekeraar maar 1 behandeling vergoed worden. De kosten voor andere behandeling(en) komen voor eigen rekening.
Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar of therapeut. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.


Eigendommen

Voor persoonlijke eigendommen zij er kluisjes aanwezig. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.


Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandeld heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd (kosteloos) in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat (kosteloos) mogelijk (wet 2020).
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerdergenoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
Wij willen graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier (wet 2020). Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen: – met een speciale pas en een wachtwoord of -via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
In het geval u van zorgverlener wilt veranderen heeft u het recht dat wij uw gegevens aan de nieuwe zorgverlener overdragen.


Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.


Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.


Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)
Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)


Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze:

– Website: www.mtcmijdrecht.nl

– Facebooksite


TRAININGSREGLEMENT

Deelname aan de training is telkens voor een periode van 3, 6 of 12 maanden.
Bij het starten van medische training of fysiofitness kan een fitheids test gevraagd worden.
Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
Betaling geschied na ontvangst van de factuur, bij voorkeur, per overmaking.
Voor persoonlijke eigendommen zijn er kluisjes aanwezig. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
Men dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend, of anderszins ongewenst gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
Opzegging van het abonnement dient, schriftelijk (mag ook per e-mail), 1 maand voor het begin van de volgende abonnementsperiode plaats te vinden.
Ook het, in overleg met uw begeleider, tijdelijk stopzetten van het abonnement dient, schriftelijk, doorgegeven te worden aan onze secretaresse.

Medisch Trainingscentrum Mijdrecht

Stadhouderlaan 4a
3641 KJ Mijdrecht
0297 286093
e-mail: info@mtcmijdrecht.nl

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

MTC Mijdrecht is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 1. voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 2. voor doelmatig beheer en beleid;
 3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen MTC Mijdrecht hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van MTC Mijdrecht hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie

Artikel 1.

Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:
 • klachtenfunctionaris:   de klachtenfunctionaris bij het KNGF
 • zorgaanbieder:   de bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder
 • cliënt:   de natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder
 • KNGF:   Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Zorgbelang:   Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor cliënten/patiënten

Artikel 2.

De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF. De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. KLACHT: Indiening klacht en informatie hierover

Artikel 3.

Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend. Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.

Artikel 4.

Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder. Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF (www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.

Artikel 5.

De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend. Het verzoek hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris.

Artikel 6.

Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van deze cliënt, kan een klacht indienen.

Artikel 7.

Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het secretariaat de cliënt of zijn vertegenwoordiger hierop wijzen.

Artikel 8

Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg op te vragen. Proces en afhandeling klachtbehandeling

Artikel 9.

Na registratie van de klacht door het secretariaat, worden de indiener, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de registratie met daaraan gekoppeld de vraag om de klacht onderling te bespreken. Dit met de intentie om de klacht op te lossen.

Artikel 10.

De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee weken na registratie van de klacht informeren naar de stand van zaken in het gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder en beoordelen of verdere interventie door de klachtenfunctionaris zinvol is. Een interventie van de klachtfunctionaris is gericht op een bevredigende oplossing van de klacht.

Artikel 11.

Uiterlijk binnen zes weken na registratie van de klacht ontvangt klager een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. De klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder eveneens.

Artikel 12.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder nodig is, kan de zorgaanbieder de in artikel 11 genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan klager en de klachtenfunctionaris. Dit Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang Nederland op 15 december 2016.  

TARIEVEN FYSIO/MANUELE THERAPIE  |  2022

Zitting fysiotherapie in praktijk (1000) € 38,00
Zitting fysiotherapie aan huis (1001) € 51,00
Lange zitting fysiotherapie (1700) € 51,00
Screening, intake en onderzoek (1864) € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing (1870) € 49,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (1871) € 62,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (1400) € 66,50
Zitting manuele therapie in praktijk (1200) € 49,50
Zitting kinderfysiotherapie (1100) € 52,50
Zitting kinderfysiotherapie aan huis (1101) € 65,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie (1750) € 49,50
Zitting Psychosomatische fysiotherapie aan huis (1751) € 62,00
Geriatrische fysiotherapie (1775) € 49,50
Geriatrische fysiotherapie aan huis (1776) € 62,00
Groepszitting 2 personen (1316) € 32,00
Groepszitting 3 personen (1317) € 28,00
Groepszitting 4 personen (1318) € 23,00
Groepszitting 5-10 personen (1319) € 18,00

TARIEVEN MENSENDIECK 

Zitting Mensendieck (2000) € 38,00
Zitting Mensendieck aan huis (2001) € 51,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (2200) € 66,50
Mensendieck Intake en onderzoek (2401) € 50,00
Mensendieck Intake en onderzoek na verwijzing (2408) € 49,50
Mensendieck Intake, onderzoek na verw. aan huis (2409) € 62,00