Contact
0297 286093

Praktijk regelement

Onze praktijkfolder “welkom in onze praktijk” is te vinden in de bijlage hieronder  of in folderrek op de praktijklocatie waar u behandeld wordt.

De volgende folders zijn te vinden in het folderrek van de praktijk:

-           Geriatrie fysiotherapie

-           Kinderfysiotherapie

-           Psychosomatische fysiotherapie

-           Hydrotherapie

-           Neurologisch expertische centrum

-           Oefentherapie Mensendieck

-           Oncofit

-           Zwanger & Fitness

-           Claudicatio Intermittens

-           Ziekte van Parkinson

-           Diabetes Melitus

-           Chronische pijn

-           COPD

-           Klachtenregistratie fysiothrapie

-           Acupunctuur Kwee Siok Lan

-           Podopusturaal Therapeut Wouter Fremery

 

PRAKTIJKREGELEMENT

Openingstijden

Openingstijden van de praktijk Stadhouderlaan

Maandag t/m Donderdag van 7:30 -22:00 uur

Vrijdag 7:30 -18:00

Let op tijdens schoolvakanties kunnen openingstijden anders zijn.

 

Openingstijden van de praktijk Optisport

Maandag t/m Donderdag van 8:00 -18:00 uur

 

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

 

Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0297-286093, tijdens de openingsuren van de praktijk.

Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar info@mtcmijdrecht.nl

 

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoed is een tarievenlijst beschikbaar in de wachtruimte

 

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Directe toegang fysiotherapie

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. In de eerste behandeling kunnen zaken naar voren komen, waardoor eerst behandeling of screening door huisarts gewenst is.

Om in aanmerking te komen voor een ‘machtiging langdurige fysiotherapie’ is wel een verwijzing nodig. Uw therapeut zal u hierover informeren.

 

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Het gesprek en onderzoek samen zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal met u worden besproken.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

·         Eventueel de verwijsbrief

·         Geldig identiteitsdocument

·         Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

 

Afmelden

Indien een afspraak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie

 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (of Keurmerk), daarnaast hebben zij zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen.

De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

 

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

 

Wet WGBO

Onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de medisch professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat wij u voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar uw eigen wensen en/of ideeën. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst.

 

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

  

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire krijgt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het uitvoeren van stage-opdrachten.

Alleen studenten van de opleiding fysiotherapie mogen zelfstanding een onderzoek of behandeling uitvoeren. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.

 

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen en in de oefenzaal gepast binnenschoeisel te gebruiken. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de praktijkeigenaren (Peter Egbers / Ruud Verbeek). Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte van onze praktijk of ga naar klachtenregelement

 

Verzekering

Uw behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze vergoeding. Wij hebben geen inzicht in behandelingen die buiten deze praktijk gegeven zijn. Indien u op 1 dag meerdere paramedische behandelingen heeft gehad (manuele- /oefen- / fysiotherapie) zal door de zorgverzekeraar maar 1 behandeling vergoed worden. De kosten voor andere behandeling(en) komen voor eigen rekening.
Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar of therapeut. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.

 

Eigendommen

Voor persoonlijke eigendommen zij er kluisjes aanwezig. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandeld heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd (kosteloos) in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat (kosteloos) mogelijk (wet 2020).
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerdergenoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Wij willen graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier (wet 2020).  Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen: - met een speciale pas en een wachtwoord of -via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
 • In het geval u van zorgverlener wilt veranderen heeft u het recht dat wij uw gegevens aan de nieuwe zorgverlener overdragen.

 

Betalingsvoorwaarden

1.    Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2.    Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.    Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.    Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

 

Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)
Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)

 

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze:

-          Website: www.mtcmijdrecht.nl

-          Facebooksite 

 

TRAININGSREGLEMENT

 • Deelname aan de training is telkens voor een periode van 3, 6 of 12 maanden.
 • Bij het starten van medische training of fysiofitness kan een fitheids test gevraagd worden.
 • Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
 • Betaling geschied na ontvangst van de factuur, bij voorkeur, per overmaking.
 • Voor persoonlijke eigendommen zijn er kluisjes aanwezig. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Men dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend, of anderszins ongewenst gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
 • Opzegging van het abonnement dient, schriftelijk (mag ook per e-mail), 1 maand voor het begin van de volgende abonnementsperiode plaats te vinden.
 • Ook het, in overleg met uw begeleider, tijdelijk stopzetten van het abonnement dient, schriftelijk, doorgegeven te worden aan onze secretaresse.

 

 

Medisch Trainingscentrum Mijdrecht

Stadhouderlaan 4a

3641 KJ Mijdrecht

0297 286093

e-mail: info@mtcmijdrecht.nl


Praktijkfolder   pdf | 1606.8 KB

Bekijk hier onze praktijkfolder
sitemap MTC-Fysiotherapie

kernwoorden

MTC-Fysiotherapie
Fysiotherapie Gezond Wilnis
fysiotherapie gezondheidscentrum wilnis
MTC Medisch Trainings Centrum
MTC
Medisch Trainings Centrum
Medisch Trainingscentrum
MTC Mijdrecht
MTC De Ronde Venen
fysiotherapie
sportfysiotherapie
kinderfysiotherapie
psychosomatische fysiotherapie
fysiotherapeut
sportfysiotherapeut
psychosomatisch fysiotherapeut
mijdrecht fysiotherapie
wilnis fysiotherapie
Redcord
Peter Egbers
Ruud Verbeek Fysiotherapie Mijdrecht
Fysiotherapie de ronde venen Fysiotherapie Uithoorn
Fysiotherapie Vinkeveen
Fysiotherapie Amstelhoek
Fysiotherapie Wilnis
Fysiotherapeut Mijdrecht
Fysiotherapeut de ronde venen Fysiotherapeut Uithoorn
Fysiotherapeut Vinkeveen Fysiotherapeut Wilnis
Fysio Mijdrecht
Fysio de ronde vene
Fysio Uithoorn
Fysio Vinkeveen
Fysio Wilnis
Optisport
Optisport Health Club
Optisport fysio
Optisport Fysiotherapeut
Sportblessure
Sportblessure Mijdrecht
Sportblessure de ronde venen
Blessure Mijdrecht
medische sporten
fysiosport
revalidatie Mijdrecht
revalidatie de ronde venen
Klachten
Houding
gewrichtspijn
extreem spierpijn zenuwpijn
tintelende handen
tintelende vingers
oefentherapie mijdrecht
oefentherapie de ronde venen
oefentherapie Uithoorn
oefentherapie Amstelhoek
oefentherapie Vinkeveen
oefentherapie Wilnis
bewegingspatronen
massage
sportmassage
Sportfysiotherapie
bindweefselmassage
kniebanden
enkelbanden
gewrichtspijn
groeipijnen
groeipijn
motoriek
kinderfysio
kinderfysiotherapie
kinderfysiotherapie mijdrecht
Kinderfysiotherapie de ronde venen
Kinderfysiotherapie amstelhoek
Kinderfysiotherapie uithoorn
Kinderfysiotherapie Amstelveen
Kinderfysiotherapie Wilnis
Kinderfysiotherapie vinkeveen
ontwikkeling kinderen
ontwikkelingsproblemen kinderen
acute problemen
acute pijn
chronische pijn
chronische problemen
overstrekken bij kinderen
spieren overstrekken
trage ontwikkeling kind
kind trage ontwikkeling
schrijfproblemen
moeite met schrijven
motorische problemen
kind motorische problemen
kind voorkeurshouding
voorkeurshouding bij kinderen
moeite met zwemmen
kind moeite met zwemmen
kind moeite met bewegen
kind beweegt moeilijk
tenenloper
kind struikelt vaak
coördinatieproblemen
faalangst bij een kind
kind faalangst
reuma
autistme
school
schoolfysiotherapie
fysiotherapeut school
school screening
gymles kind
alternatief trainingsprogramma
behandelplan fysiotherapeut
revalidatie mijdrecht
revalidatie de ronde venen
revalidatie amstelhoek
revalidatie wilnis
revalidatie amstelveen
revalidatie vinkeveen
marathon lopen
sporten met handicap
trainingsprogramma
tapen
taping mijdrecht
trainingsschema
last van nek
last van rug
last van knie
last van elleboog
stress klachten
revalidatietraining
fysiotherapeut Ruud Verbeek
revalidatiemodel
Toine van de Goolberg
REHABOOM
looptechniek
uithoudingsvermogen
snelheid
volledig herstel
blessureleed
spelsporters
voetballers
hockeyers
hardlopers
MTC Ventoux Challenge 2012
Ventoux Challenge
Mont Ventoux
fietsers
Spinning training
Optisport
Arie Koops
algemeen directeur van de schaatsbond
inspanningsfysioloog
training
voeding
Reumafonds
basisverzekering
reumatische klachten
gezondheidszorg
Reumafonds
aanvullende verzekeringen
Neurac
Redcord
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen